Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

1.1 Predávajúcim je spoločnosť:

ERA Bratislava, spol. s r.o, so sídlom: Galvaniho 12,
821 04 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 32181/B
IČO: 35890631
IČ DPH: SK2021862920
DIČ: 2021862920
Sme platcovia DPH
Číslo účtu: SK7311000000002948033375
SWIFT: TATRSKBX

Kontaktné údaje predávajúceho:
Tel. číslo : 0905715568
e-mail : info@stavebniny-material.sk

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom
kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek
spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral
tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných
podmienok. 

2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, telefonicky
alebo e-mailom.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť
za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a oznámi
kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú
záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej
cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 14 dní od objednania
tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom. Po overení
splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno
objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená,
predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť
objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej
výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci
súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže
skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje,
nedostupnosť, …).
2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo neprijímať objednávky v prípade očividnej chyby

ceny, opisu alebo obrazu tovaru predstaveného na internetovej stránke alebo v
katalógu. O anulovaní objednávky z dôvodu očividnej chyby bude klient informovaný
telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty odoslanej na adresu, ktorú
klient uviedol na účely kontaktu s ním. 

3. Ceny

3.1 Predávajúci je platcom DPH.
3.2 Pri požiadavke dopravy objednaného materiálu zo strany kupujúceho vyplní
kupujúci formulár dopravy. Cenu dopravy vypočíta predajca a túto cenu oznámi
kupujúcemu pred zrealizovaním objednávky. Kupujúci písomne potvrdí cenu za
dopravu a zaplatí ju na účet predávajúceho. 

3.3 Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene 
a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

3.4 Ceny tovarov uvádzanie na stránke https://www.stavebniny-material.sk sú platne iba pri nákupe
cez internet.

4. Platby

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe
vygenerovanej objednávky s uvedením ako variabilný symbol číslo objednávky.
Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) platobnou kartou, prostredníctvom platobnej brány GP WEBPAY.
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
c) prevodným príkazom zo svojho účtu,
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu formou e-mailu po
doručení tovaru.

5. Dodacie podmienky

5.1 Väčšina ponúkaných tovarov predajcom v bežných množstvách sa nachádza na
uvedených pobočkách (viď mapa pobočiek). Pri objednávke kamiónových množstiev,
termín dodávky je dohodnutý individuálne podlá kapacít výrobcu materiálu. O
dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri
potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená
dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto
Obchodných podmienok.
5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a zaplatení
zálohovej faktúry a cenu za dopravu.
5.4.Pred dodaním tovaru kontaktujeme zákazníka telefonicky deň vopred. 

6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie
(podľa možností, ktoré sa líšia podľa druhu tovaru) z ponúkaných možností v
objednávke:
a)osobný odber

b) doprava výrobcom tovaru
c) doprava zmluvným partnerom predajcu.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie
dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní
tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s
tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa
považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie
tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru
kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom
zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním
nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami
objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné
platíte ako za jeden balík. 

7. Odstúpenie od vybavenej objednávky

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od
vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal
tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných
podmienok, je povinný:
a) písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej
objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho
účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na vlastne náklady na adresu pobočky predávajúceho – tovar
sa odporúča poslať, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k
popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného
tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas
prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poistenie, …).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a
po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej
objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto
Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej
objednávky a tovar nebude prevzatý naspäť.
7.6. Odstúpenie od vybavenej objednávky nie je možné pre fasádne omietky, ktorých
farebný odtieň bol namiešaný podľa požiadavky kupujúceho.

 Materiál ktorý bol vyrobený na objednávku zákazníka a ma označenie na
objednávku
Nie je možne vrátiť predajcovi v rámci podmienok odstúpenia od zmluvy.

8. Záruky a reklamácie

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru,
Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a
osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho
je 24 mesiacov okrem tovarov, ktorých vlastnosti takúto záruku neumožňujú (
stavebné spojivá, omietky, betóny a pod.) a táto informácie je uvedená na obale
výrobku. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje
doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely
reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené
používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky
nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom
zaslať aj popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom o chybe výrobku.
8.5.2. Po dohode s predávajúcim poslať produkt späť na adresu pobočky
predávajúceho
8.6 SŤAŽNOSTI A PODNETY SPOTREBITEĽOV :
8.6.1. Sťažnosti a podnety je potrebné zaslať e-mailom na našu adresu
info@stavebninymaterial.sk.
8.6.2. Doručené sťažnosti a podnety sa snažíme riešiť okamžite, pri veľmi
komplikovaných prípadoch je maximálne lehota na vyriešenie 30 dní. 

9. Alternatívne riešenie sporu

9.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak
nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh”) subjektu alternatívneho
riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu
neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
9.2. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov,
ktorý si sám vyberie zo zoznamu uvedeného na stránke Ministerstva hospodárstva
SR – http://www.mhsr.sk. 

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či
zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu Internetové

stavebniny sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané podľa ustanovení
nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra
2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej
len ZoOOÚ). Podrobnosti upravuje ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE
SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V ORGANIZÁCII PROFI one
spol. s r.o., ktorá obsahuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sa naša
spoločnosť zaviazala dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na
povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou
pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná,
aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s
nariadením GDPR.
10.2 Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu:, telefón a e-mail za účelom
realizácie objednávky. Spracúvanie osobných je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti
dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Podľa Zákona o DPH
spracúvame tieto osobné údaje, ktoré sú potrebné pre vytvorenie faktúry: meno,
priezvisko, adresa a pre potreby doručenia tovaru a príslušných dokumentov je
potrebný telefonický a e-mailový kontakt. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a
nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou
spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov
odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
10.3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané vlastnými zamestnancami
predávajúceho a jeho zmluvnými partnermi, osobné údaje však pre Správcu môžu
spracovávať aj títo spracovatelia: poskytovateľ softvéru, subjekty pripravujúce,
zaisťujúce a poskytujúce marketing, prepravcovia tovaru, správca e-shopu, daňový
poradcovia, audítori, advokáti, spracovatelia účtovníctva, prípadne ďalší
poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej
dobe spoločnosť nevyužíva.
10.4. Doba uchovávania osobných údajov je podľa Zákona o DPH 10 rokov
10.5. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom
týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na
prenosnosť údajov.
10.6. Pri kúpení tovaru v našom e-shope je poskytovanie osobných údajov zákonnou
požiadavkou, bez poskytnutia osobných údajov (meno, adresa ,tel. číslo) nie je
možné doručenie tovaru ale je možný osobný odber v našom sklade na základe
dokladu z fiskálnej pokladne.

10.7. Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia
všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: personalizácia reklám, analýza návštevnosti,
adwords, google analytics, heureka, …Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery
pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve
stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
2. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich
stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy.
Krátkodobé tzv. „session cookie,” ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo
vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie”, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do
doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo
vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho
prehliadača. 

11. Záverečné informácie

11.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
(ďalej len „dozorný orgán”)

11.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich
základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.